INFRA PLUS UAV

Leading Innovative Solutions For Sustainable Infrastructure

รายละเอียดเพิ่มเติม

บินสำรวจ UAV

การบินสำรวจด้วยโดรน (UAV)

งานบริการด้านบินสำรวจด้วยโดรน

ทางบริษัทมีการให้บริการที่หลากหลาย โดยแบ่งออกเป็น 5 บริการดังนี้

  1. บินสำรวจทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ พร้อมจุดควบคุมภาพถ่าย
  2. ประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ
  3. รังวัดตำแหน่งด้วยดาวเทียม ด้วยวิธี Static และ RTK
  4. จัดทำหมุดพิกัดฐาวรพร้อมรังวัดตำแหน่งด้วยวิธั Static
  5. จัดทำรายงานการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับตามรูปแบบที่ภาครัฐกำหนด

และนอกจากนี้ทางบริษัทเราได้รับใบ Certificate จาก Pix4D : Pix4D mapper Essentials certification exam
เพื่อเป็นการยืนยันว่าเรามีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในงานสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ

       ในปัจจุบันโดรนถูกนำมาใช้กันอย่างมากในงานสำรวจและทำแผนที่ เนื่องจากสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่เป็นอุปสรรคหรืออันตรายต่อการทำงานได้ เช่น พื้นที่ป่า ภูเขา ที่รกร้าง เป็นต้น มีความสะดวกและได้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นข้อมูลยังสามารถปรับแก้ให้มีความแม่นยำได้ในช่วง 5-50 ระดับเซนติเมตร ข้อมูลภาพถ่ายที่ได้สามารถนำไปประมวลผลได้ผลลัพธ์หลายประเภท เช่น Point cloud, Orthophoto, Digital terrain model, หรือ Contour lines เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สามารถนำไปผลิตเนื้อหาของงานด้านต่างๆ ได้

แผนที่ภาพถ่าย Orthophoto พื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2021)

แผนที่ภาพถ่าย Orthophoto องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน (2019)

ข้อมูล Point Cloud แบบจำลองอาคาร 3 มิติ

แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Surface Model)

       การสำรวจด้วยโดรนนั้นจะติดตั้งกล้องถ่ายภาพความละเอียดสูงพร้อมระบบนำทางด้วยดาวเทียม Global Navigation Satellite System (GNSS) บินสำรวจด้วยหลักการโฟโตแกรมเมตรี (Photogrammetry) ซึ่งหมายถึง บันทึกภาพถ่ายโดยให้มีส่วนซ้อนกัน ครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการสำรวจ จากนั้นจะนำภาพเหล่านั้นมาประมวลผลโดยการหาจุดร่วมระหว่างภาพ จึงได้ผลลัพธ์ต่างๆ

       บริษัทอินฟราพลัสมีความยินดีให้บริการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับพร้อมการประมวลผลข้อมูล โดยคำนึงถึงคุณภาพของข้อมูลโดยเน้นความแม่นยำของข้อมูลและมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด ด้วยการใช้จุดบังคับภาพถ่าย หรือ Ground Control Point (GCP) ร่วมในการประมวลผล ทั้งนี้การได้มาซึ่งความแม่นยำของตำแหน่งภาพถ่ายภาพถ่าย จะใช้วิธี Real-time kinematic positioning (RTK) หรือวิธี Post-Processed kinematic (PPK) (ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่)

      บริษัท อินฟราพลัส จำกัด ได้รับใบการอนุญาตให้สามารถควบคุมงานสำรวจรังวัดภูมิประเทศด้วยอากาศยานไร้คนขับ ในสถานประกอบการเหมืองแร่ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานข้อมูลการรังวัดภูมิประเทศพื้นที่ประทานบัตรด้วยอากาศยานไร้คนขับ
 
โดยการรายงานจะแบ่งตามประเภทของเหมืองดังนี้
  1. การทำเหมืองประเภทที่ 1 (เนื้อที่ไม่เกิน 100 ไร่) ให้รายงานปีละ 1 ครั้ง โดยการส่งรายงานครั้งแรก ให้ส่งพร้อมรายงานการทำเหมืองภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ดำเนินการประกาศทะเบียนรายชื่อผู้ควบคุมงานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับ
  2. การทำเหมืองประเภทที่ 2 (เนื้อที่ไม่เกิน 625 ไร่) และ 3 (เหมืองแร่ประเภทอื่นๆ เช่น การเหมืองแร่ในทะเล การเหมืองแร่ใต้ดิน การเหมืองแร่ทองคำ การเหมืองแร่ถ่านหิน การทำเหมืองแร่กัมมันตรังสี) ให้รายงานปีละ 2 ครั้ง โดยการส่งรายงานครั้งแรก ให้ส่งพร้อมรายงานการทำเหมืองภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ดำเนินการประกาศทะเบียนรายชื่อผู้ควบคุมงานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับ
 

หากท่านมีความต้องการใช้บริการงานสำรวจโดยใช้โดรน บริการของเราตอบโจทย์ท่านได้

*************************************************************
เบอร์โทร 02-181-1770 แฟกซ์ 02-181-1768
 
หรือหากต้องการดูผลงานเพิ่มเติมสามารถเยี่ยมชมได้ที่
Facebook : InfraPlus UAV Consulting - Drone/UAV for Surveying & Mapping/Lidar
 

 


12 พฤษภาคม 2565

ผู้ชม 12480 ครั้ง

Engine by shopup.com