INFRA PLUS UAV

Leading Innovative Solutions For Sustainable Infrastructure

รายละเอียดเพิ่มเติม

ด้านพัฒนาระบบและผลิตภัณฑ์

        โครงข่ายถนน ในประเทศไทยมีระยะทางกว่า 300,000 กิโลเมตร แต่เดิมหน่วยงานทางถนนของภาครัฐที่มีภารกิจในการดูแลบำรุงรักษา เช่น กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ได้มีการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดเพื่อประเมินความเสียหายของผิวถนน โดยวัดจากความขรุขระที่พบและส่งผลต่อผู้ใช้ถนนทั่วไป ในอดีตการสำรวจดำเนินการโดยใช้อุปกรณ์ชนิดรถเข็นเดินตาม (Walking Profiler) ร่วมกับการสำรวจโดยใช้รถติดเซนเซอร์ตรวจวัดความขรุขระของผิวถนน (Laser Profilometer) โดยมีข้อจำกัด ของอุปกรณ์ชนิดเข็นเดินตาม (Walking Profiler) เพราะทำการสำรวจได้ช้า ในขณะที่อุปกรณ์เซนเซอร์ติดรถสำรวจ Laser Profilometer มีประสิทธิภาพในการสำรวจสูง แต่ต้องนำเข้าจากผู้ผลิตต่างประเทศ ทำให้มีราคาสูงมากรวมถึงยากต่อการบำรุงรักษา บริษัท อินฟรา พลัส จำกัด และ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงร่วมกันพัฒนาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์เพื่อใช้ตรวจวัดสภาพผิวทาง จึงได้เกิดเป็นชุดอุปกรณ์สำรวจ ROSY ที่สามารถสำรวจสภาพผิวทาง ได้เป็นค่าความขรุขระ และยังได้ข้อมูลลาดความเอียง และรัศมีความโค้งของถนนไปพร้อม ๆ กัน พร้อมทั้งมีกล้องถ่ายภาพทรัพย์สินและถ่ายภาพผิวถนนเพื่อไปใช้ประโยชน์ด้านการประมวลผลภาพ (Image Processing) และการใช้ผู้ประเมินทำการตรวจสอบ และวัดปริมาณความเสียหายรอยแตกที่ผิวได้

         อุปกรณ์ ROSY ติดตั้งได้บนรถยนต์ ซึ่งสามารถสำรวจได้ที่ความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ช่วยลดเวลาและกำลังคนในการสำรวจให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก เช่น กรมทางหลวงชนบท ปัจจุบันสามารถประเมินถนนทั้งประเทศไม่น้อยกว่า 40,000 กิโลเมตร ได้โดยใช้เวลาเพียงแค่ 4 เดือนเท่านั้น ทำให้การจัดทำแผนการบำรุงรักษาสภาพผิวทางทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยข้อมูลจากการสำรวจทำให้ทราบตำแหน่งและระดับความเสียหายที่แม่นยำ ทำให้การเลือกวิธีการซ่อมบำรุงทำได้อย่างเหมาะสม สะท้อนไปยังการบริหารงบประมาณการซ่อมถนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นคุโณปการต่อประเทศอย่างมหาศาล อีกทั้งยังลดการนำเข้าและลดค่าซ่อมบำรุง เนื่องจากอุปกรณ์ส่วนใหญ่หาได้ภายในประเทศ และเป็นการส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากความต้องการการใช้งานข้อมูลที่มีเพิ่มเติมจากหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ในอนาคตได้ (โดยได้จดอนุสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561)

จุดเด่นของผลงาน

  • เป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ขึ้นใหม่ โดยเรียนรู้จากข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์อื่นที่มีจำหน่ายในต่างประเทศ เช่น ออกแบบให้ระบบฐานข้อมูลให้แยกเป็นหลายไฟล์ เพื่อป้องกัน
    การเสียหายทั้งฐานข้อมูล, การแบ่งระบบฮาร์ดแวร์ควบคุมและสั่งการอุปกรณ์เป็น 3 ส่วน
    เพื่อง่ายต่อการซ่อมบำรุง แทนการใช้แผงวงจรเดี่ยวควบคุมทั้งระบบ
  • เป็นการพัฒนาบนความต้องการการใช้งานข้อมูลของหน่วยงานในประเทศ ทำให้มีฟังก์ชันการใช้งานที่ครบถ้วน และรองรับการใช้งานภาษาไทย รวมถึงเมนูการใช้งานต่างๆ
  • สามารถนำไฟล์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ นำเข้าระบบฐานข้อมูลความเสียหายของหน่วยงานทางถนนที่มีการออกแบบไว้และแยกกันได้
  • มีซอฟต์แวร์ที่นำไฟล์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจไปต่อยอด เช่น มีซอฟต์แวร์ส่วนเสริมเพื่อทำการใช้ข้อมูลภาพถ่ายผิวทางมาทำกระบวนการ Image Processing เพื่อหารอยแตกของพื้นถนนแบบอัตโนมัติ (automatic crack detection) หรือ มีซอฟต์แวร์ส่วนเสริมเพื่อทำการระบุตำแหน่งวัตถุในภาพได้อย่างแม่นยำ เช่น ป้าย เสาไฟฟ้า อาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เป็นต้น

 


08 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 4356 ครั้ง

Engine by shopup.com