INFRA PLUS UAV

Leading Innovative Solutions For Sustainable Infrastructure

รายละเอียดเพิ่มเติม

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

การขึ้นทะเบียนผู้รับเหมาในอนาคต

         เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 กรมทางหลวง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เชี่ยวชาญการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และกลุ่มบริษัท อินฟราพลัส จำกัด ดำเนินการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้รับเหมาในอนาคต ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

       ผู้เข้าร่วมสัมมนามีทั้งในส่วนของผู้รับเหมางานก่อสร้างทาง งานก่อสร้างสะพาน งานบำรุงรักษาทางและสะพาน โดยเนื้อหาสำคัญของการสัมมนาเกี่ยวข้องกับการจัดทำหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน และการเลื่อนชั้น ทั้งนี้ครอบคลุมในส่วนของทุนจดทะเบียน งบดุล งบกำไรขาดทุน ผลงาน และประวัติการดำเนินงาน

           โดยได้รับความสนใจจากผู้รับเหมาทั่วประเทศทั้งในส่วนของผู้รับเหมาชั้นพิเศษ และผู้รับเหมาชั้นทั่วไปจำนวนมากกว่า 400 บริษัท


13 พฤษภาคม 2565

ผู้ชม 4481 ครั้ง

Engine by shopup.com