INFRA PLUS UAV

Leading Innovative Solutions For Sustainable Infrastructure

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อินฟรา พลัส จำกัด จับมือกับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

       บริษัท อินฟรา พลัส จำกัด จับมือกับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภายใต้การจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox)
          วันที่ 9 ตุลาคม 2566 บริษัท อินฟรา พลัส จำกัด ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมสวนรวมใจ 1 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ โดยทางบริษัท อินฟรา พลัส จำกัด นายปวโรธร ไชยเพ็ชร กรรมการบริหาร นันทวัฒน์ ลือสิงหนาท ผู้จัดการฝ่ายกิจการวิศวกรรม ร่วมลงนามกับทางภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
       ลงนามในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งร่วมกันของทั้งสองฝ่าย เพื่อดำเนินการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากแผนการพัฒนาประเทศไทย 4.0 บนวิสัยทัศน์ที่ว่าเป็นการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน พบว่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นรากฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็นยุคที่ต้องการกำลังคนที่มีความรู้ในหลากหลายด้านและสามารถผสมผสานกัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ให้กับสถานประกอบการ
         โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และส่งเสริมความร่วมมือเชิงลึกในการร่วมกันพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม ระหว่างสถานประกอบการและสถาบันการศึกษา

 

Facebook INFRA PLUS : https://lnkd.in/ePq_vsMU
Facebook BIS B-innovation : https://lnkd.in/e-GYkTD7
Website INFRA PLUS: https://lnkd.in/eQiiRisD
Website B INNOVATION : https://binnovation.co.th/

11 ตุลาคม 2566

ผู้ชม 497 ครั้ง

Engine by shopup.com