INFRA PLUS UAV

Leading Innovative Solutions For Sustainable Infrastructure

รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับทางบริษัท อินฟราพลัส จำกัด

       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายส่งนิสิตเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่างๆ ในโครงการสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับทางบริษัท อินฟรา พลัส จำกัด เพื่อแสดงความขอบคุณที่หน่วยงานของเราให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับและเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

28 กันยายน 2566

ผู้ชม 3193 ครั้ง

Engine by shopup.com